Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УИД -ийн эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01118 2019-10-01 08:23:48 2019-10-03 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
ISO27001 нэвтрүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01034 2019-08-02 04:08:54 2019-08-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийлгэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00690 2018-07-05 06:28:36 2018-07-25 06:24:52
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
БҮС хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2018
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN00550 2018-02-21 09:56:38 2018-02-21 12:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
БҮС-ийн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2018
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN00519 2018-02-12 09:29:11 2018-02-19 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан