Номин холдинг имиджийн судалгаа

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  1. “Номин Холдинг” ХХК нь TN01723 Номин холдинг имиджийн судалгаазөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
  2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь “Номин Холдинг” групп компани болон салбар компаниуд, тэдгээрийн өрсөлдөгч компаниудын олон нийтийн дунд тогтсон имидж, эзлэх байр суурийг тодорхойлж хэрэглэгчдээр үнэлүүлж, өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулан имиджийн өөрчлөлтөд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодруулах зорилготой болно. Судалгааг15 хоногийн дотор гүйцэтгэнэ.
  3. Мэдүүлгээ ирүүлж оролцогч ньуг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ:
  • Үнийн санал /nomin.mnсайтаар хандаж үнийн саналыг цахимаар илгээж болно/
  • Техникийн санал /ажлын даалгаврын дагуу/
  • Байгууллагын итгэмжлэл
  • Байгууллагын танилцуулга
  • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • НӨАТ гэрчилгээний хуулбар
  • Санал болгож буй ажилтнуудын мэдлэг, туршлага болон хүний нөөцийн бэлэн байдал хангалттай эсэхийг нотолсон баримт
  • Судалгаа шинжилгээний талаар  зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр ажиллаж байсан ажлын жигсаалт. /Тухайн зарлагдсан тендерт холбогдох судалгааг багтаах/
  • Судалгааны мэдээлэл цуглуулалт, үр дүн боловсруулалтанд сүүлийн үеийн шинэ арга техник, технологийн шийдлийг ашиглах.
  • Сонирхогчхуулийн этгээдийн санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл /Сүүлийн 1 жилийн/ 2020 он/ санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажуулсан дүгнэлт/
  • Татварын алба, Нийгмийн даатгал, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төрөлжсөн архив, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газруудын холбогдох тодорхойлолтуудыг ирүүлнэ.
    Тендерийн материалыг  2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн саналыг цахимаар ирүүлж болно  
  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг БМОНХГ-ын  судалгааны мэргэжилтэн Э.Нандинцэцэгээс  лавлаж болно.Утас:89883409
  Бусад мэдээлэлийг тендер үйл ажиллагаа хариуцсан менежер М.Есөн-Эрдэнээс  лавлаж болно. Утас: 89881938
 • Захиалагч 01 Номин Холдинг ХХК
  Дугаар TN01723
  Нийтэлсэн огноо 2021-11-16 08:48:41
  Эцсийн хугацаа 2021-11-30 04:00:00
  Тендерийн ангилал Зөвлөх үйлчилгээ
  Дэд ангилал Зөвлөх үйлчилгээ-судалгаа
  Баталгаат хугацаатай эсэх Баталгаат хугацаа шаардлагагүй
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага "3" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй “Номин Холдинг” групп компани  нь 2003-оноос хойш 9  удаа "Компанийн имиджийн судалгаа"-г хийсэн байдаг бөгөөд сүүлийн 3-н жил цар тахлын улмаас тус судалгаа хийгдээгүй юм. 2022онд группын 30-н жилийн ой болохтой холбогдуулан  “Номин Холдинг” групп компани болон салбар компаниуд, тэдгээрийн өрсөлдөгч компаниудын олон нийтийн дунд тогтсон имидж, эзлэх байр суурийг тодорхойлж хэрэглэгчдээр үнэлүүлж, өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулан имиджийн өөрчлөлтөд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодруулах нь  нэн чухал юм. Тус судалгааны үр дүн нь  өөрийн болон өрсөлдөгч компаниудын  танигдалтын болон таалагдалтын түвшинг  тодорхойлж,  30 жилийн ойн арга хэмжээ  болон олон нийтийн дундах компанийн нэр хүнд, имиджийг өсгөхөд чиглэсэн бодлого хөтөлбөрийг төлөвлөхөд  суурь баримт болон ашиглагдана.  
  Тусгай шаардлагууд
  ТЕНДЕРИЙН МАТЕРИАЛ ИРҮҮЛЭХ ОРОЛЦОГЧИДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА 1.Анхааруулга:
  1. Үнийн саналыг2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх баnomin.mn сайтаар хандаж  цахимаар ирүүлж болно
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  4. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  5. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ
  6. Ажлын даалгаварыг Хавсралтаас үзнэ үү.
  7. Мэдүүлгээ ирүүлж оролцогч ньуг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ:
  • Үнийн санал /nomin.mnсайтаар хандаж үнийн саналыг цахимаар ирүүлэх/
  • Техникийн санал /ажлын даалгаврын дагуу/
  • Байгууллагын итгэмжлэл
  • Байгууллагын танилцуулга
  • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • НӨАТ гэрчилгээний хуулбар
  • Санал болгож буй ажилтнуудын мэдлэг, туршлага болон хүний нөөцийн бэлэн байдал хангалттай эсэхийг нотолсон баримт
  • Судалгаа шинжилгээний талаар  зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр ажиллаж байсан ажлын жигсаалт. /Тухайн зарлагдсан тендерт холбогдох судалгааг багтаах/
  • Судалгааны мэдээлэл цуглуулалт, үр дүн боловсруулалтанд сүүлийн үеийн шинэ арга техник, технологийн шийдлийг ашиглах.
  • Сонирхогчхуулийн этгээдийн санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл /Сүүлийн 1 жилийн/ 2020 он/ санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажуулсан дүгнэлт/
  • Татварын алба, Нийгмийн даатгал, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төрөлжсөн архив, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газруудын холбогдох тодорхойлолтуудыг ирүүлнэ.
  • Судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэх график, тайланг хүлээлгэн өгч танилцуулах хугацааг тодорхойлсон баримт бичиг
  • Өмнөх захиалагчийн тодорхойлолт /ижил төстэй ажлын/
  • Судалгааны багийн боловсон хүчний чадавхийн талаарх мэдээлэл
  1. Зөвлөх үйлчилгээнд тавьж буй ерөнхий шаардлага
  “Номин Холдинг” групп компани  нь 2003 оноос хойш 9  удаа "Компанийн имиджийн судалгаа"-г хийсэн байдаг бөгөөд сүүлийн 3-н жил цар тахлын улмаас тус судалгаа хийгдээгүй юм. 2022 группын 30н жилийн ой болохтой холбогдуулан  “Номин Холдинг” групп компани болон салбар компаниуд, тэдгээрийн өрсөлдөгч компаниудын олон нийтийн дунд тогтсон имидж, эзлэх байр суурийг тодорхойлж хэрэглэгчдээр үнэлүүлж, өмнөх судалгааны үр дүнтэй харьцуулан имиджийн өөрчлөлтөд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодруулах нь  нэн чухал юм. Тус судалгааны үр дүн нь  өөрийн болон өрсөлдөгч компаниудын  танигдалтын болон таалагдалтын түвшинг  тодорхойлж,  30 жилийн ойн арга хэмжээ  болон олон нийтийн дундах компанийн нэр хүнд, имиджийг өсгөхөд чиглэсэн бодлого хөтөлбөрийг төлөвлөхөд  суурь баримт болон ашиглагдана.   Тавигдах шаардлагууд:
  1. Туршлага
   Судалгаа шинжилгээний талаар  зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр ажиллаж байсан ажлын жигсаалт./Тухайн зарлагдсан тендерт холбогдох судалгааг багтаах/
   Хүний нөөцийн чадавхи
   Санал болгож буй ажилтнуудын мэдлэг, туршлага болон хүний нөөцийн бэлэн байдал хангалттай эсхийг нотолсон баримт
   3. Техник технологийн шинэлэг байдал
  Судалгааны мэдээлэл цуглууллат, үр дүн боловсруулалтанд сүүлийн үеийн шинэ арга техник, технологийн шийдлийг ашиглах.
  4. Судалгааны арга зүй, аргачлал4.1 Хамрах хүрээ Улаанбаатар хот болон орон нутгийн бие даан худалдан авалт хийх чадвартай 18 ба түүнээс дээш насны иргэн;Номин холдинг ХХК-ийн дараах салбар нэгжүүд болон гол өрсөлдөгч байгууллагуудийг хамруулах;
  Компанийн нэрс
  1Номин Холдинг
  2Номин сүлжээ дэлгүүрс
  3Номин Электроникс
  4Номин Хоумстайл
  5Номин Фейшн
  6Номин Косметикс
  7Номин Мишээл
  8Номин Даатгал
  9Номин Моторс
  10Их дэлгүүрүүд
  11Номин фүүдс
  12С21 
  13Номин дистрибьюшн
  14 Улаанбаатар импекс
   
  • Судалгааны түүвэр 
  18-аас дээш настай хувь хүн, аж ахуй нэгж байна;Иргэн, аж ахуй нэгжийг төлөөлжхамгийн багадаа 1300+ иргэнээс судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ;
  • Судалгаанд ашиглах арга:
  Асуулгын арга;
  Ажиглалтын арга;
  Бүлгийн ярилцлагын арга;
  Ганцаарчилсан ярилцлагын арга;
  Судалгааны шинэлэг арга зүйг санал болгох;/
  мэдээлэл цуглуулалтын шинэлэг арга т
  ехникийг санал болговол давуу тал болно/
  1. Судалгааг15 хоногийн дотор гүйцэтгэнэ.
  3.5 Үнийн санал
  Судалгаанд оролцогчийн урамшууллын зардлыг судалгааны нийт үнийн  саналд багтаан ирүүлэх.
 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Импорт, Экспорт, Дистрибьюшний Бизнесийн салбаруудад ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 стандартуудыг нэвтрүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага сонгох
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  02 Номин Трейдинг ХХК TN01955 2022-07-04 07:47:19 2022-08-05 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Тээврийн хэрэгслийг зайнаас хянах үйлчилгээ нэвтрүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  02 Номин Трейдинг ХХК TN01841 2022-02-17 06:27:39 2022-03-11 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Брокерийн үйлчилгээ үзүүлэх ҮЦКомпани сонгон шалгаруулах тендер
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01725 2021-12-06 02:08:12 2021-12-20 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлэх компани сонгон шалгаруулах тендер
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01724 2021-12-06 02:17:30 2021-12-20 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Ажилтны эрүүл мэндийн үзлэг хийлгэх газар сонгон шалгаруулах тендер
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01698 2021-10-21 09:21:16 2021-11-11 04:00:00
  Төлөв: Хаасан