Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Ховд салбарын агааржуулалтын ажил TN00719 2018-07-20 04:00:00 Үр дүн гарсан
2 Чулуун овоо АХ-нд орох Дизайны засвар TN00711 2018-07-02 04:00:00 Үр дүн гарсан
3 Жуков супер маркетын гадна тамбурын ажил TN00707 2018-07-02 04:00:00
4 Оолмарт, 32, өнөр салбарын гадна зам талбайн ажил TN00703 2018-06-28 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 УИД-ын 6-р давхар Хүүхдийн номын тасаг TN00700 2018-06-27 04:00:00
6 УИД 3 давхар SWEDTEAM салбарын засварын ажил TN00698 2018-06-20 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 УИД-н 6-р давхрын кофе шоп засвар TN00694 2018-06-20 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 УИД-шинэ номын нээлтийн хэсгийн засвар TN00691 2018-06-18 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 Эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийлгэх TN00690 2018-07-25 06:24:52
10 УИД-шоколадница салбарын цахилгааны ажил TN00688 2018-05-28 09:00:00 Үр дүн гарсан